Prawo do odstąpienia do umowy

Załącznik nr 2 do REGULAMINU

 

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Firmę (Sprzedawcę) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

e-quatro Magdalena Kubisz-Tabaka

                                   ul. Gdyńska 10-12,

                                   62-016 Poznań

                                   tel. (61) 81 85 082,

                                   biuro@e-quatro.net

 

Ja/My(*) …………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Proszę o zwrot kwoty......................................zł (słownie: ...................................................)

przekazem pocztowym na adres …………............................................................................

lub na konto nr...............................................................................................................................

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………..

 

Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………….

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)                          

                                                                       ……………………………………….

 

Data: ………………………

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.