Regulamin

 

REGULAMIN

§1.  INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Każdy odwiedzający Serwis tj. strony internetowe www.e-quatro.net oraz www.e-opel.com.pl , zwany dalej “e-quatro”., z momentem rozpoczęcia korzystania z e-quatro, zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, natomiast zawarcie umowy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie prawa do wszystkich elementów e-quatro (w tym w szczególności wszelkie prawa do stron internetowych) należą do firmy e-quatro Magdalena Kubisz-Tabaka z siedzibą 
w Poznaniu, ul. Gdyńska 10-12, nr REGON: 300698362, nr NIP: 766-147-69-44,  zwaną dalej Firmą, zaś prawa do poszczególnych elementów zawartości wyświetlanej z wykorzystaniem e-quatro (tj. tekstów, grafik, fotografii, materiałów audio-video, aplikacji oraz innego oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Firmy lub do osób trzecich, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Firmę w ramach oferty FIRMY. Osoby korzystające z e-quatro, zobowiązani są do nienaruszania jakichkolwiek praw Firmy lub osób trzecich.
 3. Każde niezgodne z prawem korzystanie z e-quatro i poszczególnych jej elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci całości lub poszczególnych elementów zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i W Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych oraz Uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - dalej: “RODO”).
 5. Integralny załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu stanowi Polityka prywatności będąca odrębnym dokumentem określającym zasady administrowania danymi osobowymi użytkowników.

§2. Strony transakcji

 1.  Stroną dokonującą sprzedaży produktów jest firma e-quatro Magdalena Kubisz-Tabaka z siedzibą 
w Poznaniu, ul. Gdyńska10-12, nr REGON: 300698362, nr NIP: 766-147-69-44;
 2. Umowę z Firmą może zawrzeć osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zwani dalej Nabywcami. Osoby fizyczne, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zawierać umowy w zakresie w jakim umożliwiają to przepisy prawa.

§3. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione 
w ofercie, przedstawione na stronie www.e-quatro.net oraz www.e-opel.com.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie e-quatro wyrażone są w złotych polskich 
i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 3. Produkty znajdujące się w ofercie e-quatro, które są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta. Okres gwarancji ustalany jest indywidualnie przez producenta zakupionego towaru. Treść gwarancji zostaje przekazana kupującemu wraz z ofertą sprzedaży lub w chwili dokonania transakcji.
 4. Do produktów znajdujące się w ofercie e-quatro, które są produktami używanymi, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu opisane w § 9, z wyłączeniem konieczności posiadania przez Nabywcę przy zwrocie niezniszczonego, oryginalnego opakowanie producenta oraz braku śladów użytkowania.  

§4. Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień w e-quatro odbywa się poprzez:
 • wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronie sklepu e-quatro;
 • kontakt telefoniczny z dowolnym Doradcą Klienta e-quatro, dostępnym pod numerami 
tel. (61) 81 85 082;
 • przesłanie zamówienia e-mailem na adres biuro@e-quatro.net lub opel@e-quatro.net
 • przesłanie zamówienia faksem na numer (61) 85 51 807.
 1. Składając zamówienie Nabywca oświadcza i gwarantuje Firmie, iż wszelkie
  podane przez niego dane są prawdziwe oraz, że zapoznał się z Regulaminem
  i akceptuje jego postanowienia.
 2. Firma może przesyłać Nabywcy wiadomości e-mail na podane przez nich
  adresy e-mail związane z zawartymi z nimi umowami.

§5. Potwierdzanie zamówień

 1. Każde zamówienie złożone w e-quatro musi zostać potwierdzone przez Nabywcę oraz przez Firmę.
 2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie przez pracownika e-quatro w tym samym dniu lub do południa następnego dnia roboczego, bądź przez odpowiedź zwrotną na wiadomość e-mail wysłaną z e-quatro.
 3. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Firmą.
 5. Na podstawie umowy sprzedaży Firma zobowiązuje się do przeniesienia na Nabywcę własności wybranego przez niego produktu oraz do dostarczenia go Nabywcy zgodnie z umową sprzedaży, a Nabywca zobowiązuje się do zapłaty Firmie ceny całkowitej oraz kosztów zgodnie z umową sprzedaży oraz do odebrania produktu.
 6. Treść umowy sprzedaży jest przez Firmę utrwalana na serwerach, za pomocą których zawierane są umowy.
 7. W wypadku naruszania przez Nabywcę prawa, Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów Firma jest uprawniona do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

 

§6. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
 • za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki;
 • przelewem przed dostawą towaru na wskazane przez Firmę konto;
 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto firmy e-quatro, bądź po przesłaniu potwierdzenia wpłaty faksem lub przez e-mail.
 2. W szczególnych przypadkach, dotyczących np.:
 • zamówień o bardzo dużej wartości,
 • produktów sprowadzanych z zagranicy,
 • odroczenia wysyłki i magazynowania towaru dłużej niż 10 dni roboczych, może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie dla danego zamówienia.
 1. W najszerszym zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w związku z nieodpłatnością zapoznania się z ofertą produktów Firmy, odpowiedzialność Firmy za niemożność zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży oraz za utracone przez Nabywcę korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Firmy.

§7. Etapy i termin realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w  magazynie Firmy lub w magazynach centralnych producentów.
 2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania przesyłki do Nabywcy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 3. E-quatro zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
 4. Czas otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Przesyłki dostarcza:
 • Firma kurierska - czas dostawy przesyłką kurierską wynosi 1 dzień roboczy w przypadku dostawy do dawnych miast wojewódzkich oraz 1 lub 2 dni robocze w przypadku dostawy do pozostałych miejscowości.
 • Poczta Polska - czas dostawy to około 2 - 5 dni roboczych. 95% zamówień realizowanych jest w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu złożenia zamówienia lub zaksięgowania płatności.
 1. Przez zwrot "czas otrzymania przesyłki " rozumie się czas który upływa od momentu pojawienia się zamówienia w e-quatro do chwili odebrania paczki przez listonosza.
 2. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.
 3. O dokładnym terminie (dzień i przedział czasowy) dostarczenia przesyłki Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie wysyłki towaru z magazynu Firmy.
 4. Dostarczenie produktów zamawianych w e-quatro realizowane jest na terenie całego kraju.
 5. Dostarczenie produktów realizowane jest poprzez ubezpieczoną przesyłką kurierską oraz przesyłki Poczty Polskiej.
 • Orientacyjne wartości opłat są wyliczane przez system e-quatro i podawane w momencie składania zamówienia.
 • Opłata za przesyłki wielkogabarytowe, składające się z kilku sztuk tego samego produktu, ustalane są każdorazowo przez pracownika Działu Realizacji e- quatro, niezależnie od wartości zamówienia.
 • Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem Nabywcy. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 • Odbierając towar Nabywca jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

§8. Reklamacje i zwroty

 1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z przedstawicielem Firmy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu uszkodzeń".
 2. Nabywcy będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość z Firmą w ciągu 14 dni od dnia wydania mu produktu bez podania przyczyny.

Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Nabywca może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu jako integralna część Regulaminu i są zgodne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 1. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa. Firma może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu transakcji.
 2. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i oryginałem faktury, powinien zostać odesłany na adres Firmy. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po przyjęciu zwrotu Firma odeśle Nabywcy fakturę korygującą. Jednocześnie informujemy, że Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub w inny sposób wskazany przez Nabywcę. Poniesione przez Klienta koszty związane z dostarczeniem towaru do Firmy e-quatro podczas wykonywania prawa do odstąpienia od umowy, nie podlegają zwrotowi. W przypadku gdy zwracany towar nie posiada oryginalnego opakowania firmowego, lub opakowanie jest zniszczone w stopniu uniemożliwiającym dalszy, bezpieczny transport towaru, zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty nowego opakowania. 
Całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru do siedziby firmy e-quatro w stanie nienaruszonym ponosi Nabywca. Przesyłki zwrotne mogą być realizowane wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską, umożliwiającą oględziny towaru w obecności kuriera. Inne przesyłki nie będą przyjmowane. E-quatro może odmówić realizacji zwrotu w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu, bądź też pomniejszyć zwracaną wartość towaru o koszty naprawy dokonanej przez autoryzowany serwis producenta. W takim przypadku w obecności pracownika firmy dostarczającej zostanie spisany protokół szkody, a Nabywca ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości od firmy kurierskiej, która przewoziła towar.

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Firma e-quatro zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 3. Sklep Internetowy e-quatro nie wypożycza oferowanych produktów do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Prezentacja zawartości Sklepu Internetowego e-quatro nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Firmę (Sprzedawcę) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.